ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
12 พ.ค. 2557
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
12 พ.ค. 2557
393 ประกาศเอกสารประกอบการยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
208
07 พ.ค. 2557
394 ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
06 มี.ค. 2557
395 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
06 ม.ค. 2557
396 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
06 ม.ค. 2557
397 ประกาศ เรื่องว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
06 ม.ค. 2557
398 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ม.ค. 2557
399 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
216
27 ธ.ค. 2556
400 ประกาศขอให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
23 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55