ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศขอให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
23 ธ.ค. 2556
402 ประกาศให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ตั้งอยู่ในเขต อบต.ตาชี อันเข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๗ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์เพื่อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
23 ธ.ค. 2556
403 ประกาศขอให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
23 ธ.ค. 2556
404 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
04 พ.ย. 2556
405 ประกาศการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
04 พ.ย. 2556
406 ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 ต.ค. 2556
407 ประกาศ เรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลู ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 ต.ค. 2556
408 รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๗/๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
20 ส.ค. 2556
409 รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๖/๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 ส.ค. 2556
410 เชิญเข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
13 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55