ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 ต.ค. 2559
312 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชีปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 ต.ค. 2559
313 ประกาศ เรื่องมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชีปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 ต.ค. 2559
314 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
30 ก.ย. 2559
315 สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
26 ก.ย. 2559
316 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
21 ก.ย. 2559
317 ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพบ้านเรือนผู้เสียหาย ดาวน์โหลดเอกสาร
138
16 ก.ย. 2559
318 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 ก.ย. 2559
319 ประชาสัมพันธ์รณรงค์โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
19 ส.ค. 2559
320 สรุปผลดำเนินงานเรื่องรางร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
29 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55