ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ก.ย. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 ก.ย. 2563
43 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 ก.ย. 2563
44 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 ก.ย. 2563
45 ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อ อบต.ตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
30 ก.ย. 2563
46 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ก.ย. 2563
47 โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
62
26 ก.ย. 2563
48 โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
24 ก.ย. 2563
49 โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 ก.ย. 2563
50 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55