ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
06 ธ.ค. 2559
302 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 พ.ย. 2559
303 ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 ต.ค. 2559
304 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
26 ต.ค. 2559
305 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
25 ต.ค. 2559
306 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 ต.ค. 2559
307 ประกาศ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเดินกว่าที่ได้กำหนด ฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 ต.ค. 2559
308 ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานการลงเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
10 ต.ค. 2559
309 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
10 ต.ค. 2559
310 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55