ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติด Say No to plastic bags ดาวน์โหลดเอกสาร
135
09 ม.ค. 2562
202 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ม.ค. 2562
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 ม.ค. 2562
204 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
04 ม.ค. 2562
205 ประชาสัมพันธ์ระวังภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 ม.ค. 2562
206 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ม.ค. 2562
207 ประชาสัมพันธ์ การจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 ม.ค. 2562
208 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ม.ค. 2562
209 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 ธ.ค. 2561
210 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55