คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
135
13 ม.ค. 2559
12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
13 ม.ค. 2559
13 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
13 ม.ค. 2559
14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 ม.ค. 2559
15 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
13 ม.ค. 2559
16 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
13 ม.ค. 2559
17 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
13 ม.ค. 2559
18 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
137
13 ม.ค. 2559
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
13 ม.ค. 2559
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5