คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
204
12 ก.ย. 2559
2 ประกาศเรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 ก.ย. 2559
3 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
14 ม.ค. 2559
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
14 ม.ค. 2559
5 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
191
14 ม.ค. 2559
6 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปาและอัตราน้ำประปา พ.ศ. 2546 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
194
14 ม.ค. 2559
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 ม.ค. 2559
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทม ดาวน์โหลดเอกสาร
190
13 ม.ค. 2559
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
191
13 ม.ค. 2559
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร
201
13 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5