แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตาชี2566-2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 ก.ย. 2564
2 องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
15 ก.พ. 2564
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 มิ.ย. 2563
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ก.พ. 2563
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตาชี2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 มิ.ย. 2562
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
14 มิ.ย. 2562
7 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
18 มิ.ย. 2561
8 แผนพัฒนาสี่ปี (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
21 ก.ค. 2560
9 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
04 พ.ย. 2559
10 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3