นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 มิ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับข้อบังคับและวินัยของข้าราชการ
41
10 ก.พ. 2563
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ต.ค. 2562
4 ประกาศ เรื่องการสร้างและพัฒนาการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล
39
04 ต.ค. 2562
5 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ม.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ม.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เรื่องนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ต.ค. 2560
8 ประกาศกำหนดสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1