Untitled Document
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
   
วิสัยทัศน์ ( Vision )
 
"ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต" 
   
พันธกิจ (MISSION)
 
       1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       2.ส่งเสริมด้านการศึกษา
       3.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
       4.กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
       5.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชน
       6.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน