Untitled Document
พนักงานส่วนตำบล
 
ส่วนการคลัง
นางสาวอุบล พรหมดำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขวัญใจ สีสังข์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางวิไลวรรณ ร่มแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนิภาภรณ์ ชูชาติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน