Untitled Document
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
นางสาวรัตนาพร เทพษร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
นายชินพัฒน์ พรหมวิรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสิริกุล อนันต์ประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอภิฤดี สุวรรณกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุวรรนา กาญจนรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายจรูญศักดิ์ ไชยวิลาศ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายอนุวรรต ศรีเสริมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง
นางภัทธิวัลย์ ดำรงกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกาญจนลักษณ์ นิธิวิสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหทัยชนก สุภาษารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานพัฒนาชุมชน
นางเสาวคนธ์ ศรีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรีสุดา แก้วรัฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก