Untitled Document
แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ข้าพเจ้า**
ที่อยู่**
เบอร์โทรศัพท์ **
จำนวน** ลิตร
     มีความประสงค์ขอยื่นคำร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ในกรณีขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค** ประสบปัญหาภัยแล้ง เกิดอัคคีภัย ล้างถนน/มัสยิด อื่นๆ
วันที่ส่งน้ำ
สถานที่ส่งน้ำ :** :
รหัสส่งข้อมูล :