Untitled Document
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
เรื่อง :         
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ข้าพเจ้า :
อยู่บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ :
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า จะเป็นพระคุณยิ่ง
 
รหัสส่งข้อมูล