มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือคำสั่งด้านบุคลากร
131
10 ก.ค. 2561
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
10 ก.ค. 2561
3 คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
08 ก.ค. 2561
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
07 ก.ค. 2561
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 มิ.ย. 2561
6 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
125
05 พ.ค. 2561
7 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
05 เม.ย. 2561
8 คู่มือการเข้ารับบริการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 เม.ย. 2561
9 คู่มือการจัดทำงานประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1