มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือคำสั่งด้านบุคลากร
296
10 ก.ค. 2561
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
10 ก.ค. 2561
3 คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
08 ก.ค. 2561
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
07 ก.ค. 2561
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
189
07 มิ.ย. 2561
6 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
180
05 พ.ค. 2561
7 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
05 เม.ย. 2561
8 คู่มือการเข้ารับบริการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 เม.ย. 2561
9 คู่มือการจัดทำงานประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1