แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อปท ต.ค.63-มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 เม.ย. 2564
2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อ ป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ต.ค. 2563
3 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อปท พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
06 ต.ค. 2563
4 คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 มิ.ย. 2563
5 การกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
46
10 ก.พ. 2563
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 มี.ค. 2562
7 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 ม.ค. 2562
8 ประกาศเรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินานของหน่่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 ม.ค. 2562
9 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ม.ค. 2562
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2