การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 มิ.ย. 2564
2 คำสั่ง เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่สำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
46
24 พ.ค. 2564
3 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 พ.ค. 2564
4 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 พ.ค. 2564
5 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 พ.ค. 2564
6 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
49
18 ต.ค. 2563
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 พ.ค. 2563
8 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 ม.ค. 2563
9 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
75
01 ต.ค. 2562
10 ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3