คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 เม.ย. 2564
2 คู่มือรวมระเบียบ กฏหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 มี.ค. 2563
3 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2562
4 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ม.ค. 2561
5 คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนของ ศพด ดาวน์โหลดเอกสาร
68
03 ม.ค. 2561
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1