การจัดการความรู้KM
เรื่อง : การบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ผ่านระบบ (LHR)
  รายละเอียด : การบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ผ่านระบบ (LHR)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน