กิจกรรม : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ภายใต้นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยนำกีฬาพื้นบ้านที่ยึดหลักความเป็นกลางและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดความขัดแย้ง ความแตกแยกในเชิงความคิด โดยเน้นการเคารพและยอมรับความเห็นของทุกฝ่าย โดยการนำกีฬาพื้นบ้านมาแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่างแท้จริง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**